ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی

به گزارش شیوا مارکت، مقامات ملی و سازمان های بین المللی باید به دنبال هماهنگ کردن پروژه های تحقیقاتی به منظور مشخص اولویت های پژوهشی باشند که با اقدامات گسترده تر پاسخ اپیدمی سازگاری داشته باشد و از تکرار غیرضروری پژوهش یا رقابت در میان مراکز مختلف اجتناب شود. این ها بخشی از ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی است که سازمان جهانی بهداشت منتشر کرده است.

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی

به گزارش خبرنگاران، موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران، در خصوص ملاحظات اخلاقی در مقابله با کرونا 2019، ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی را از منظر سازمان جهانی بهداشت بررسی کرده است. سازمان جهانی بهداشت به دنبال اپیدمی ابولا راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی های واگیر را تدوین کرد. این گزارش به نکاتی برای رعایت اخلاق در پژوهش های مرتبط با اپیدمی بیماری های عفونی اختصاص دارد.

تحقیق در اپیدمی یک بیماری عفونی باید به صورت سازی یکپارچه با دیگر مداخلات سلامت عمومی طراحی و پیاده شود. تحقیقات تحت هیچ شرایطی نباید پاسخ سلامت عمومی به اپیدمی یا تدارک یک مراقبت بالینی مناسب را به خطر بیندازد. تمام کارآزمایی های بالینی باید به صورت آینده نگر در سامانه ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شوند. همانند شرایطی که اپیدمی رخ نداده، کسب اطمینان از این که مطالعات از نظر علمی معتبر است و ارزش اجتماعی دارد، خطرات به نسبت منافع پیش بینی شده، منطقی هستند، افراد منصفانه انتخاب می شوند و داوطلبانه مشارکت می کنند (در بیشتر موقعیت ها از طریق فرایند صریح رضایت آگاهانه)، از حقوق و رفاه شرکت کنندگان به خوبی محافظت می شود و مطالعات تحت فرآیندی مستقل داوری می شوند، ضروری است.

این هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی ریشه در اصول پایه ای اخلاق مانند سودرسانی، عدالت و احترام به افراد دارد. این ها در تمام انواع تحقیقات بر نمونه های انسانی، از قبیل بیولوژیک، اپیدمیولوژیک، مطالعات سلامت عمومی یا علوم اجتماعی کاربرد داشته و با تفصیل در تعداد بی شماری از راهنماهای بین المللی اخلاق توضیح داده شدند.

همه دست اندرکاران تحقیق، از جمله پژوهشگران، موسسات تحقیقاتی، کمیته های اخلاق در پژوهش، ناظران ملی، سازمان های بین المللی و حامیان ملی، وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که این اصول در هنگام اپیدمی بیماری اعمال می شوند.

نقش موسسات تحقیقاتی محلی

وقتی که محققان محلی در دسترس هستند، باید در طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل، گزارش و انتشار پژوهش های مربوط به اپیدمی مشارکت داشته باشند. محققان محلی می توانند برای حصول اطمینان از این که مطالعات به اندازه کافی به واقعیت ها و نیازهای محلی پاسخ می دهند و این که نتایج می توانند بدون به خطر انداختن پاسخ اورژانسی به اپیدمی به طرز موثری اجرا شود، کمک کننده باشند. مشارکت محققان محلی در همکاری های پژوهش های بین المللی همچنین به ظرفیت سازی ماندگار تحقیق در کشورهایی که تحت تاثیر اپیدمی بودند، کمک کرده و ارزش عدالت بین المللی در علم را بالا می برد.

رسیدگی به محدودیت های محلی در ارزیابی اخلاقی پژوهش و ظرفیت علمی

ممکن است در طی اپیدمی، ظرفیت کشورها برای مشارکت در بررسی محلی اخلاق در پژوهش به دلیل محدودیت زمانی، نبود نیروی متخصص، انحراف منابع به سمت اقدامات پاسخ به اپیدمی، یا فشار از سوی مقامات سلامت عمومی که استقلال داوران را تضعیف می کند، محدود شود. سازمان های بین المللی و غیردولتی باید به کمیته محلی اخلاق در پژوهش برای غلبه بر این چالش ها با کارهایی مانند حمایت از داوری مشارکتی با کنندگانی از چندین کشور شامل متخصصان خارجی کمک کنند.

فراهم کردن بررسی های اخلاقی در شرایط حساس به زمان

نیاز به اقدام فوری برای مهار اپیدمی بیماری عفونی ممکن است پایبندی به بازه های زمانی معمول برای بررسی اخلاقی پژوهش ها را غیرممکن کند. سیستم های حاکمیت ملی تحقیقات و جامعه بین المللی باید این مشکل را با ایجاد مکانیسم هایی برای بررسی های اخلاقی تسریع شده در شرایط اضطراری، بدون دست کم دریافت هیچ کدام از موارد محافظتی اساسی که بررسی های اخلاقی برای رعایت آن ها به وجود آمده، رفع کنند.

ادغام تحقیقات با اقدامات گسترده تر پاسخ به اپیدمی

مقامات ملی و سازمان های بین المللی باید به دنبال هماهنگ کردن پروژه های تحقیقاتی به منظور مشخص اولویت های پژوهشی باشند که با اقدامات گسترده تر پاسخ اپیدمی سازگاری داشته باشد و از تکرار غیرضروری پژوهش یا رقابت در میان مراکز مختلف اجتناب شود. چنانچه اطلاعات گردآوری شده در پژوهش مانند موارد پنهان بیماری، زنجیره انتقال و یا مقاومت به اقدامات پاسخ برای اقدامات آینده پاسخ به اپیدمی ضروری باشد، محققان متعهد به اشتراک گذاری اطلاعات مطالعه هایشان به عنوان بخشی از یک مطالعه هستند. کسانی که این اطلاعات را به اشتراک می گذارند و کسانی که آن ها را دریافت می کنند باید تا حداکثر میزان ممکن برای حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی تلاش کنند. به عنوان بخشی از فرآیند کسب رضایت آگاهانه محققان باید به شرکت کنندگان بالقوه اطلاع دهند که تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی آن ها ممکن است با مقامات سلامت عمومی به اشتراک گذاشته شود.

حصول اطمینان از این که پژوهش ها منابع حیاتی مربوط به سلامت را هدر نمی دهد

در صورتی که تحقیقات، بیش از اندازه منابعی مانند پرسنل، تجهیزات و امکانات سلامت عمومی را از سایر اقدامات حیاتی بالینی و سلامت عمومی می گیرد، نباید انجام شوند. تا حد امکان، پروتکل های تحقیقاتی باید پیش بینی هایی برای ظرفیت سازی محلی مانند مشارکت و آموزش مشارکت کنندگان محلی یا در صورت امکان پس از اتمام پژوهش، باقی گذاشتن هر ابزار یا منابع بالقوه مفید مطالعه را در محل پیش بینی کنند.

مواجهه با ترس و ناامیدی

جو ترس و ناامیدی ناشی از اپیدمی بیماری های عفونی می تواند ارزیابی عینی خطرات و مزایای مشارکت در تحقیق را برای کمیته های اخلاق یا شرکت کنندگان بالقوه مشکل کند. در محیطی که تعداد زیادی از افراد بیمار می شوند و می میرند، ممکن است هر گونه مداخله احتمالی بدون توجه به ریسک ها و مزایای بالقوه در واقع بهتر از هیچ باشد.

پرداخت به موانع دیگر رضایت آگاهانه

علاوه بر تاثیر ترس و افسردگی، عوامل دیگری می توانند توانایی پژوهشگران را در اخذ رضایت آگاهانه به چالش بکشانند؛ این طیفی است از تفاوت های فرهنگی و زبانی بین محققان خارجی و شرکت کنندگان محلی تا این واقعیت که شرکت کنندگان بالقوه در قرنطنینه یا جداسازی ممکن است از خانواده های خود و دیگر سیستم های حمایت، جدا شوند و احساس ناتوانی در امتناع از شرکت در پژوهش داشته باشند.

جلب و حفظ اعتماد

شکست در ایجاد و حفظ اعتماد جامعه در طی فرآیند طراحی و اجرای تحقیق، یا زمانی که نتایج اولیه را اعلام می کنند، نه تنها مانع از نمونه گیری و تکمیل تحقیقات خواهند شد، بلکه ممکن است پذیرش هر گونه مداخلات اثبات شده را تضعیف کند. تعامل با جوامع آسیب دیده قبل و بعد از پژوهش برای ایجاد و حفظ اعتماد ضروری است.

در محیط هایی که در آن اعتماد عمومی به دولت ضعیف است، محققان باید تا حد امکان مستقل از فعالیت های رسمی سلامت عمومی باقی بمانند.

انتخاب یک متدولوژی مناسب برای تحقیق

اگر مطالعه ای به شیوه ای طراحی نشده که قادر به فراهم کردن نتایج معتبر باشد، در معرض خطر قرار دادن شرکت کنندگان در تحقیق از نظر اخلاقی پذیرفته نیست. بنابراین ضروری است که همه پژوهش ها با متدولوژی سخت گیرانه ای طراحی و اجرا شوند.

به اشتراک گذاری سریع داده ها

همانطور که سازمان جهانی بهداشت (WHO) قبلا اعلام کرده است، هر محققی که در تولید اطلاعات مرتبط با اورژانس سلامت عمومی یا وقایع حاد سلامت عمومی با پتانسیل پیشرفت به سمت اورژانسی شدن مشارکت دارد، این وظیفه اساسی اخلاقی را بر عهده دارد که نتایج ابتدایی را هر زمان که به اندازه کافی از نظر کیفیت کنترل شدند، به اشتراک بگذارد.

اطمینان از دسترسی عادلانه به مزایای تحقیقات

همانطور که در راهنماهای بین المللی اخلاق موجود ذکر شده است، افراد و جوامعی که در مطالعه شرکت می کنند باید به هر گونه منافعی که در نتیجه مشارکت آن ها به دست آمده دسترسی داشته باشند. حامیان مالی پژوهش و کشورهای میزبان باید پیشاپیش بر سر مکانیسم هایی توافق کنند که این اطمینان را می دهند که هر مداخله ای که بی خطری و موثر بودنش در پژوهش دیده شد، بدون تاخیر غیرضروری در اختیار جامعه محلی قرار داده شود.

نسخه کامل تر این کتابچه در وب سایت موسسه ملی تحقیقات سلامت منتشر شده است.

sloblag.com: مجله سلو بلاگ: مجله تفریحی سرگرمی خبری سلو

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 19060

به "ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید